Тема с продължение – Екорепласт ЕООД

Ecoreplast

Тази седмица получих отговор относно сигнала, който подадох по “Зеления телефон” на РИОСВ – Благоевград. По думи на един от експертите в инспекцията, дружеството е имало няколко нарушения за замърсяване на водите на река Мелнишка над позволените им норми. В близката година на два пъти им е била съставяна глоба – веднъж за 1000 лв., а после и за 6000 лв., които не са платени от дружеството.

Екорепласт ЕООД, с. Капатово подлежи на инспекции два пъти в годината. За последните пет години дружествата, експлоатиращи този цех за преработка на отпадъчни пластмаси имат серия от нарушения. Повече информация за тях може да намерите на сайта на РИОСВ – Благоевград:
Доклад 2012, Доклад 2013, Доклад 2014, Доклад 2016

След сигналът, който беше подаден на 30.01.2017 е последвала инспекция, която е констатирала следните нарушения:

  • Поради свличане на земни маси в открития канал, на места са се образували разливи на отпадъчни води, преди заустването им в р. Мелнишка. Поради ниските атмосферни температури през месец януари същите разливи не са почистени. С оглед констатираното несъответствие на управителя на дружеството, от БД “ЗБР” е дадено предписание за предприемане на необходимите действия за почистване на земно насипния канал и прилежашия терен, както и намиране на подходящо техническо решение за бъдещо недопускане на разливи.
  • Извършено е контролно пробовземане на отпадъчни в Пункт №1 – на изход от Утаител №3 за последващо изпитване в РЛ Благоевград по показателите, заложени в Разрешителното за заустване. Резултатите от извършения емисионен контрол, отразени в Протокол от изпитване № 02-0008/06.02.2017 г. по описа на РЛ Благоевград, показват отклонение от индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) само по показател “Неразтворени вещества”. Във връзка с неспазването на заложените ИЕО в Разрешителното за заустване, от страна на РИОСВ – Благоевград ще бъдат предприети съответните административно – наказателни мерки.

Целия текст може да прочетете тук: Доклад Екорепласт

Благодаря за бързата реакция от страна на служителите на РИОСВ – Благоевград и Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” (БД “ЗБР”).

Автор: Джовани Николов

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »